Thử tài bạn trang 64 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không ?

Quảng cáo

Đề bài

1. Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không ?

     a) 56 + 16                     b) 54 – 24

     c) 96 + 176 + 48           d) 184 – 72 – 34.

2. Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

3. Điền dấu “X” vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó :

Câu

Đúng

Sai

a) \(135 . 4 + 28\) chia hết cho 4

 

 

b) \(21 . 8 + 7\) chia hết cho 8

 

 

c) \(3 . 100 + 34\) chia hết cho 6

 

 

 

Lời giải chi tiết

1. a) Ta có 56 ⁝ 8 và 16 ⁝ 8. Do đó \(56 + 16 ⁝ 8\)

b) 54 không chia hết cho 8 và 24 ⁝ 8. Do đó (54 -24) không chia hết cho 8

c) 96 ⁝ 8; 176 ⁝ 8; 48 ⁝ 8. Do đó \((96 + 176 + 48) \,⁝ 8\)

d) 184 ⁝ 8; 72 ⁝ 8; 34 không chia hết cho 8. Do đó (184 – 72 – 34) không chia hết cho 8

2. Ví dụ a = 10, b = 8

Ta có 10 không chia hết cho 3, 8 không chia hết cho 3. Mà \(a + b = 10 + 8 = 18, 18\, ⁝ 3\)

3.

Câu

Đúng

Sai

a) \(135.4 + 28\) chia hết cho 4

×

 

b) \(21.8 + 7\) chia hết cho 8

 

×

c) \(3.100 + 34\) chia hết cho 6

 

×

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close