Thử tài bạn trang 42 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Thực hiện phép tính:

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) \((20{x^5} - 15{x^3} + 10{x^2}):5{x^2}\) ;

b) \((18{x^4}{y^5} + 24{x^3}{y^4} - 5{x^2}{y^3}):6{x^2}{y^2}\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,\left( {20{x^5} - 15{x^3} + 10{x^2}} \right):\left( {5{x^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\, = {{20{x^5}} \over {5{x^2}}} - {{15{x^3}} \over {5{x^2}}} + {{10{x^2}} \over {5{x^2}}}  \cr  & \,\,\,\,\, = 4{x^3} - 3x + 2  \cr  & b)\,\,\left( {18{x^4}{y^5} + 24{x^3}{y^4} - 5{x^2}{y^3}} \right):\left( {6{x^2}{y^2}} \right)  \cr  & \,\,\,\,\, = {{18{x^4}{y^5}} \over {6{x^2}{y^2}}} + {{24{x^3}{y^4}} \over {6{x^2}{y^2}}} - {{5{x^2}{y^3}} \over {6{x^2}{y^2}}}  \cr  & \,\,\,\,\, = 3{x^2}{y^3} + 4x{y^2} - {5 \over 6}y \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close