Thử tài bạn trang 33 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập 1. Áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính :

Quảng cáo

Đề bài

1. Áp dụng tính chất của phép cộng và phép nhân để tính :

a) \(47 + 85 + 53\);                 b) \(4.73.25\);

c) \(67.75 + 67.25\);

2. Tìm \(x \in {\mathbb N}\), biết :

a) \(x.0 = 0\);                        

b) \(23\left( {x - 4} \right) = 23\);           

c) \(12x + 40 = 76\).

Lời giải chi tiết

1.

a) \(47 + 85 + 53 = (47 + 53) + 85 \)\(\,= 100 + 85 = 185\)

b) \(4.73.25 = (4.25).73 = 100.73 = 7300\)

c) \(67.75 + 67.25 = 67.(75 + 25)\)\(\, = 67.100 = 6700\)

2.

a) \(x.0 = 0  \Rightarrow x \in\mathbb N\)

b) \(23(x - 4) = 23 \)

     \(x - 4 = 23:23\)

     \(x-4=1\)

     \( x = 1 + 4\)

     \(x = 5\)

c) \(12x + 40 = 76 \)

    \(12x = 76 – 40 \)

    \(12x = 36 \)

    \(x = 36:12 \)

    \(x = 3\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close