Hoạt động 3 trang 32 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Em hãy tính và so sánh :

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy tính và so sánh:

\(\left( {4 + 3} \right) + 3\) với \(4 + \left( {3 + 3} \right)\)

\(\left( {3 + 4} \right) + 3\)  với \(3 + \left( {4 + 3} \right)\)

\(\left( {4.3} \right).3\) với \(4.\left( {3.3} \right)\)

\(\left( {3.4} \right).3\) với \(3.\left( {4.3} \right)\)

Lời giải chi tiết

\((4 + 3) + 3 = 7 + 3 = 10; \)

\(4 + (3 + 3) = 4 + 6 = 10.\)

Vậy \((4 + 3) + 3 = 4 + (3 + 3)\)

\((3 + 4) + 3 = 7 + 3 = 10;\)

\(3 + (4 + 3) = 3 + 7 = 10.\)

Vậy \((3 + 4) + 3 = 3 + (4 + 3)\)

\((4.3).3 = 12.3 = 36;\)

\(4.(3.3) = 4.9 = 36\)

Vậy \((4.3).3 = 4.(3.3)\)

\((3.4).3 = 12.3 = 36;\)

\(3.(4.3) = 3.12 = 36.\)

Vậy \((3.4).3 = 3.(4.3)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close