Thử tài bạn trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập Hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp nhóm với hai cách nhóm khác nhau:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân tích đa thức sau thành nhân tử bằng phương pháp nhóm với hai cách nhóm khác nhau:

a) \({x^2} - 2xy + 3x - 6y\)              

b) \(6{p^2} - 2p - 9pq + 3q\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{x^2} - 2xy + 3x - 6y  \cr  &  = \left( {{x^2} - 2xy} \right) + \left( {3x - 6y} \right)  \cr  &  = x\left( {x - 2y} \right) + 3\left( {x - 2y} \right)  \cr  &  = \left( {x - 2y} \right)\left( {x + 3} \right)  \cr  & b)\,\,6{p^2} - 2p - 9pq + 3q  \cr  &  = \left( {6{p^2} - 2p} \right) - \left( {9pq - 3q} \right)  \cr  &  = 2p\left( {p - 3} \right) - 3q\left( {p - 3} \right)  \cr  &  = \left( {p - 3} \right)\left( {2p - 3q} \right) \cr} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

Gửi bài