Thử tài bạn trang 15 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1

Giải bài tập a) Tính

Quảng cáo

Đề bài

a) Tính (x – 2)3; (2x – 1)3.

b) Cho hai đơn thức. Viết đa thức được lập từ hiệu của hai đơn thức đã cho. Khai triển lập phương của đa thức này.

c) Dùng hằng đẳng thức để tính nhanh:

\({101^3} - {3.101^2} + 303 - 1\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a)\,\,{\left( {x - 2} \right)^3} = {x^3} - 3{x^2}.2 + 3x{.2^2} - {2^3} = {x^3} - 6{x^2} + 12x - 8  \cr  & \,\,\,\,\,\,{\left( {2x - 1} \right)^3} = {\left( {2x} \right)^3} - 3{\left( {2x} \right)^2}.1 + 3.2x{.1^2} - {1^3} = 8{x^3} - 12{x^2} + 6x - 1 \cr} \)

b) Cho hai đơn thức 5x và 2y, hiệu của hai đơn thức đã cho: \(5x - 2y\)

Ta có:

\(\eqalign{  & {\left( {5x - 2y} \right)^3} = {\left( {5x} \right)^3} - 3{\left( {5x} \right)^2}.2y + 3\left( {5x} \right).{\left( {2y} \right)^2} - {\left( {2y} \right)^3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 125{x^3} - 150{x^2}y + 60x{y^2} - 8{y^3} \cr} \)

\(\eqalign{  & c)\,\,{101^3} - {3.101^2} + 303 - 1 = {101^3} - {3.101^2}.1 + {3.101.1^2} - {1^3}  \cr  & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {\left( {101 - 1} \right)^3} = {100^3} = 1000000 \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải