Môn Tin học 9 Kết nối tri thức. Giải sách Tin học 9 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề giúp hộc sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk tin học.