Quan sát bảng 21, nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 91 SGK Địa lí 12

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát bảng 21(trang 91 sgk Địa lí 12), nêu nhận xét về cơ cấu hoạt động kinh tế nông thôn ở nước ta.


Lời giải chi tiết

Nhận xét:

- Tỉ lệ hộ gia đình hoạt động theo ngành nông – lâm – thủy sản chiếm tỉ trọng cao nhất (trên 70%), tuy nhiên đang giảm dần trong giai đoạn gần đây (từ 80,9% xuống 71%).

- Tỉ lệ hộ công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng thấp nhất với 5,8% , (năm 2001) 7và đã tăng nhanh lên 10% (năm 2006).

- Tỉ lệ hộ dịch vụ có tỉ trọng các hộ sản xuất cao thứ 2 (10,6% năm 2001) và tăng lên 14,8% (năm 2006).

⟹ Chứng tỏ hoạt động phi nông nghiệp đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu kinh tế nông thôn.

loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài