Pronunciation – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – Review – Unit 5. Around town – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Pronunciation

Circle the word which has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. sticker

2. A. milk

3. A. candy

4. A. black

B. nice

B. bird

B. game

B. pants

C. like

C. expensive

C. sale

C. bathroom

D. bike

D. dish

D. make

D. dollar

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau.)

5. A. menu

6. A. restaurant

B. dessert

B. vegetable

C. money

C. hamburger

D. waiter

D. spaghetti

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Câu 1 – 3: Cách phát âm [i], [a]

Câu 5 – 6: Xác định trọng âm danh từ có 2, 3 âm tiết.

Lời giải chi tiết

1. A

2. B

3. A

4. D

5. B

6. D

1. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại phát âm /aɪ/.

2. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɜː/, các phương án còn lại phát âm /ɪ/.

3. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /æ/, các phương án còn lại phát âm /eɪ/.

4. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /æ/.

5. B

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

6. D

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close