Pronunciation – Review – Unit 1. Home – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation – Review – Unit 1. Home – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Pronunciation

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.)

1. A. sister

2. A. kitchen

3. A. cake

4. A. bus

5. A. women

6. A. machine

B. his

B. vegetable

B. village

B. fun

B. spring

B. dinner

C. police

C. egg

C. make

C. sunny

C. gym

C. fish

D. six

D. men

D. paper

D. busy

D. ski

D. singer

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

1. C

2. A

3. B

4. D

5. D

6. A

1.C

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

2. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /e/.

3. B

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /eɪ/.

4. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ɪ/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

5. D

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ʌ/.

6. A

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /iː/, các phương án còn lại được phát âm /ɪ/.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close