Pronunciation - Lesson 2 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 2 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

 

a

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

Sound Changes

a. “What time… ?” often sounds like /wʌt aɪm/.

(”What time…?” thường nghe có vẻ giống như /wʌt aɪm/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm của các từ được gạch dưới.)


What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự thay đổi âm sai.)


What time does it end?

(Mấy giờ nó kết thúc?)

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

Lời giải chi tiết:

What time does it end?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng một người bạn đọc các câu có sự chuyển âm đúng.)

Lời giải chi tiết:

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close