Pronunciation - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. “…at…” often sounds like /ət/ (but not at the start).

(“…at…” thường nghe có vẻ giống như /ət/ - nhưng không phải ở đầu cụm từ/ đầu câu.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự chuyển âm của từ được gạch dưới.)


It’s on at 7:30. (Nó bắt đầu lúc 7:30.)

My lesson’s at 10. (Lớp học diễn ra lúc 10 giờ.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự chuyển âm sai.)


I’m playing soccer at 2 p.m.

(Tôi định chơi đá bóng lúc 2 giờ chiều.)

The movie starts at 7:30.

(Phim bắt đầu lúc 7:30.)

Lời giải chi tiết:

The movie starts at 7:30.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng một người bạn, đọc câu có sự chuyển âm đúng.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close