Pronunciation - Lesson 1 - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Unit 6. Community - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the /st/ sound.

(Tập trung vào âm /st/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và chú ý đến các chữ cái được gạch dưới.)


station                   post office

Câu 3

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Cùng với một người bạn đọc các từ có âm đúng.)

Quảng cáo
close