Pronunciation - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Pronunciation - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Intonation for list goes up, up, then down.

(Ngữ điệu khi liệt kê một chuỗi đi lên, lên và sau đó đi xuống.)

(Tôi thích lịch sử, toán và địa lý.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the sentences and focus on how the intonation goes up and down.

(Nghe các câu và tập trung vào ngữ điệu đi lên và xuống.)


I like history, math, and geography.

(Tôi thích lịch sử, toán và địa lý.)

I like biology, physics, and literature.

(Tôi thích sinh học, vật lý và văn học.)

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with wrong intonation.

(Nghe và loại bỏ câu có ngữ điệu sai.)


I like math, science, and history.

(Tôi thích toán, khoa học, và lịch sử.)

I like art, music, and physics.

(Tôi thích mỹ thuật, âm nhạc, và vật lý.)

Lời giải chi tiết:

I like art, music, and physics.

=> Ngữ điệu đi lên.

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the sentences with the correct intonation to a partner.

(Đọc câu có ngữ điệu đúng với bạn em.)

Lời giải chi tiết:

I like math, science, and history. 

(Tôi thích toán, khoa học, và lịch sử.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close