Practice - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở Practice - Lesson 2 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Practice the conversation using the information below. Swap roles and repeat.

(Thực hành hội thoại sử dụng các thông tin bên dưới. Đổi vai và lặp lại.)

Rosie: Hey, Ted. I watched a drama last night.

(Này, Ted. Tối quá mình đã xem một vở kịch.)

Ted: What was it?

(Kịch gì vậy?)

Rosie: It was Remember You.

(Đó là Remember You.)

Ted: Was it good?

(Nó có hay không?)

Rosie: Yes, it was wonderful.

(Có, nó thật tuyệt vời.)

Ted: What time was it on?

(Nó chiếu lúc mấy giờ?)

Rosie: It was on at 7:30 p.m.

(Lúc 7:30 tối.)

awful             boring                     great                  exciting                    terrible                      fantastic    

        

b

Video hướng dẫn giải

b. Practice with your own ideas.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)

Lời giải chi tiết:

An: Hey, Vy. I watched an animated movie yesterday.

(Ê, Vy. Hôm qua mình đã xem một phim hoạt hình.)

Vy: What was it?

(Phim gì?)

An: It was Teddy Bears.

(Phim Teddy Bears.)

Vy: Was it good?

(Phim hay không?)

An: Yes, it was fantastic.

(Có, hay xuất sắc.)

Vy: What time was it on?

(Phim chiếu lúc mấy giờ?)

Rosie: It was on at 10:10 a.m.

(Phim chiếu lúc 10:10 sáng.)

Quảng cáo
close