Phương pháp giải bài tập về dòng điện không đổi

Tính cường độ dòng điện, số electron đi qua một đoạn mạch

Quảng cáo

* Tính cường độ dòng điện, số electron đi qua một đoạn mạch

Sử dụng các công thức:

\(I = \frac{q}{t}\) (q là điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch)

\(N = \frac{q}{{\left| e \right|}}\) với \(\left| e \right| = 1,{6.10^{ - 19}}C\)

* Tính suất điện động hoặc điện năng tích lũy của nguồn điện

Sử dụng công thức: \(\xi  = \frac{A}{q}\) (\(\xi \) là suất điện động của nguồn điện)

Bài tập ví dụ:

Bài 1: Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A.

a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút?

b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên?

Hướng dẫn giải

a)

Ta có: \(I = \frac{q}{t} \Rightarrow q = I.t = 0,5.10.60 = 300C\)

b)

Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên là:

\(N = \frac{q}{{\left| e \right|}} = \frac{{300}}{{1,{{6.10}^{ - 19}}}} = 18,{75.10^{20}}\) (hạt)

Bài 2: Tính suất điện động của nguồn điện, biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích \({3.10^{ - 3}}C\) giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ.

Hướng dẫn giải

Suất điện động của nguồn điện là:

\(\xi  = \frac{A}{q} = \frac{{{{9.10}^{ - 3}}}}{{{{3.10}^{ - 3}}}} = 3V\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close