Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Tóm tắt mục 2. Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Cao trào cách mạng 1918 - 1923

* Nguyên nhân

- Do hậu quả của chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Ảnh hưởng của cách mạng tháng 10 Nga.

* Cách mạng 11 - 1918 ở Đức

- Năm 1918, nước Đức bị khủng hoảng do bại trận.

- 9-11-1918 tổng bãi công nổ ra ớ Béc lin dẫn đến khởi nghĩa vũ trang. Chế độ quân chủ bị lật đổ. Các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính được thành lập. Nhưng cuối cùng thành quả rơi vào tay giai cấp tư sản. Cách mạng tháng 11-1918 chỉ lật đổ chế độ quan chủ, thành lập nền cộng hòa tư sản.

- Ngoài cao trào cách mạng ở Đức, phong trào cách mạng cũng dâng lên mạnh mẽ ở Hung-ga-ri và các nước châu Âu khác.

Một đường phố ở Béc-lin trong cao trào cách mạng 1918 - 1923

=> Nhiều đảng cộng sản được thành lập như Đảng Cộng sản Hung-ra-ri (1918), Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Anh (1920),...

Mục 2

2. Quốc tế Cộng sản

* Hoàn cảnh

- Cao trào cách mạng lên cao ở nhiều nước châu Âu nói riêng và trên thế giới nói chung, sự ra đời của các đảng cộng sản ở các nước đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế để lãnh đạo cách mạng theo đường lối đúng đắn.

- Với những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga, ngày 2/3/1919. Quốc tế cộng sản được thành lập tại Mát-xco-va.

* Hoạt động (1919 - 1943)

- Tiến hành 7 lần đại hội, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn cho từng thời kỳ.

- Tại đại hội II (1920) thông qua Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin, Nguyễn Ái Quốc tìm thấy ở đó con đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam, theo hướng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Tại đại hội lần thứ VII (7- 1935), Quốc tế cộng sản xác định chủ nghĩa phát xít là kẻ thù chung của nhân dân thế giới, chủ tương thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước để chống lại phát xít và nguy cơ chiến tranh.

- 1943 tự giải tán do sự thay đổi của tình hình thế giới

* Vai trò: thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

ND chính

Cao trào cách mạng 1918 - 1923 và Quốc tế Cộng sản: hoàn cảnh, hoạt động và vai trò.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Cao trào cách mạng 1918 - 1923. Quốc tế cộng sản thành lập

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close