Quảng cáo
 • pic

  Câu 1 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 1 trang 24 SGK Đại số 10. Xác định tính đúng sai của mệnh đề phủ định theo tính đúng sai của A.

 • pic

  Câu 2 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 2 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là mệnh đề đảo của mệnh đề A ⇒ B? Nếu A ⇒ B là mệnh đề đúng, thì mệnh đề đảo của nó có đúng không? Cho ví dụ minh họa.

 • Quảng cáo
 • pic

  Câu 3 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 3 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là hai mệnh đề tương đương?

 • pic

  Câu 4 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 4 trang 24 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa tập hợp con và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.

 • pic

  Bài 5 trang 24 SGK Đại số 10

  Nêu các định nghĩa hợp, giao, hiệu và phần bù của hai tập hợp. Minh họa các khái niệm đó bằng hình vẽ.

 • pic

  Câu 6 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 6 trang 24 SGK Đại số 10. Nêu định nghĩa đoạn [a;b], các khoảng (a;b), nửa khoảng [a;b), (a,b]; (-∞;b], [a, +∞). Viết tập hợp R các số thực dưới dạng một khoảng.

 • pic

  Câu 7 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 7 trang 24 SGK Đại số 10. Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

 • pic

  Câu 8 trang 24 SGK Đại số 10

  Giải bài 8 trang 24 SGK Đại số 10. Cho tứ giác ABCD. Xét tính đúng sai của mệnh đề P⇒Q với:

 • pic

  Câu 9 trang 25 SGK Đại số 10

  Giải bài 9 trang 25 SGK Đại số 10. Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

 • pic

  Câu 10 trang 25 SGK Đại số 10

  Giải bài 10 trang 25 SGK Đại số 10. Liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau:

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài