Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Tóm tắt mục 3. Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục a

a) Bối cảnh lịch sử

- Đầu thế kỉ XX:

+ Hầu hết các quốc gia Đông Nam Á (trừ Xiêm) đều trở thành thuộc địa hoặc nửa thuộc địa của chủ nghĩa thực dân.

+ Sau thất bại của những cuộc khởi nghĩa dưới ngọn cờ “phò vua cứu nước”, tầng lớp trí thức mới ở nhiều nước Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản.

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

+ Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Đông Nam Á. Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ.

+ Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga cũng ảnh hưởng đến khu vực này.

Mục b

b) Nét mới của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc:

* Phong trào vô sản:

- Từ những năm 20, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc xuất hiện một nét mới:

+ Giai cấp vô sản ở Đông Nam Á từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

+ Xuất hiện một số đảng cộng sản ở khu vực, đầu tiên là Đảng Cộng sản ln-đô-nê-xi-a (tháng 5 - 1920). Trong năm 1930, các đảng cộng sản đã lần lượt được thành lập ở Việt Nam (tháng 1), ở Mã Lai và Xiêm (tháng 4), ở Phi-líp-pin (tháng 11).

=> Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở một số nước đã vùng dậy đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Nổi bật là các cuộc khởi nghĩa ở Gia-va và Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) tại Việt Nam. Nhưng những cuộc nổi dậy này đều bị chính quyền thực dân trấn áp.

* Phong trào dân chủ tư sản:

- Phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt.

- Nếu như trước đây mới chỉ xuất hiện các nhóm, phái hoặc các hội do những nhà yêu nước sáng lập.

- Đến giai đoạn này, đã xuất hiện các chính đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn như Đảng Dân tộc ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Tha-kin ở Miến Điện, phong trào chống thực dân Anh đòi tự trị ở Mã Lai...

ND chính

Bối cảnh lịch sử và nét mới của phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Những nét chung về tình hình các nước Đông Nam Á những năm 1918 - 1939

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close