New Words - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 3 - Unit 1. Home - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Write the words in the boxes on the map. Listen and repeat.

(Viết các từ trong khung lên bản đồ. Nghe và lặp lại.)


south              west              north              east              center

Phương pháp giải:

- south: hướng nam

- west: hướng tây

- north: hướng bắc

- east: hướng đông

- center: trung tâm

Lời giải chi tiết:

b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read the descriptions and write the underlined words under each picture. Listen and repeat.

(Giờ thì, đọc các mô tả và viết các từ được gạch dưới bên dưới mỗi bức ảnh. Nghe và lặp lại.)


1. A city has many big buildings, schools, and hospitals.

2. A village is in the countryside and usually has a few houses.

3. A town has houses, parks, schools, and stores.

Phương pháp giải:

- city: thành phố

- village: làng

- town: thị trấn

Lời giải chi tiết:

1. A city has many big buildings, schools, and hospitals.

(Một thành phố có nhiều tòa nhà lớn, trường học và bệnh viện.)

2. A village is in the countryside and usually has a few houses.

(Một ngôi làng ở nông thôn và thường có một vài ngôi nhà.)

3. A town has houses, parks, schools, and stores.

(Một thị trấn có nhà ở, công viên, trường học và cửa hàng.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close