New Words - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 2 - Unit 5. Around Town - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Match the words with the pictures. Listen and repeat.

(Nối các từ với các bức tranh. Nghe và lặp lại.)

A. order               B. dessert              C. tip              D. check              E. change              F. menu

Phương pháp giải:

- order (v): gọi món

- dessert (n): món tráng miệng

- tip (n): tiền boa

- check (n): hóa đơn

- change (n): tiền thừa

- menu (n): thực đơn

Lời giải chi tiết:

1. C

2. D

3. F

4. B

5. E

6. A

b

Video hướng dẫn giải

b. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

1. What food do you order in a restaurant? – I often order pizza.

(Bạn gọi đồ ăn gì trong nhà hàng? - Tôi thường gọi pizza.)

2. What do you often have for dessert? – I often have a cupcake.

(Bạn thường ăn gì để tráng miệng? - Tôi thường có một chiếc bánh nướng nhỏ.)

Lời giải chi tiết:

1. What food do you order in a restaurant? – I often order beef steak and orange juice.

(Bạn gọi đồ ăn gì trong nhà hàng? - Tôi thường gọi mỳ ống và nước cam.)

2. What do you often have for dessert? – I often have coconut ice cream.

(Bạn thường ăn gì để tráng miệng? - Tôi thường ăn kem dừa.)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close