New Words - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 1 - Unit 7. Movies - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức ảnh. Nghe và lặp lại.)


1. comedy             2. science fiction         3. horror               4. action               5. drama             6. animated

Phương pháp giải:

1. comedy (n): hài kịch

2. science fiction (n): khoa học viễn tưởng

3. horror (n): kinh dị

4. action (n): hành động

5. drama (n): kịch

6. animated (a): hoạt hình

Lời giải chi tiết:

1. F

2. C

3. A

4. D

5. E

6. B

b

Video hướng dẫn giải

b. Discuss what kinds of movies you like and dislike.

(Thảo luận thể loại phim em thích và không thích.)

I don’t like action movies.

(Tôi không thích phim hành động.)

I like horror movies.

(Tôi thích phim kinh dị.)

Lời giải chi tiết:

I like comedy and animated movies.

(Tôi thích phim hài và phim hoạt hình.)

I don’t like drama and action movies.

(Tôi không thích kịch và phim hành động.)

Quảng cáo
close