New Words - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần New Words - Lesson 1 - Unit 2. School - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Number the pictures. Listen and repeat.

(Đánh số các bức tranh. Nghe và lặp lại.)


1. history

2. P.E (physical education)

3. I.T (information techonology)

4. music

5. geography

6. literature

7. physics

8. biology

Phương pháp giải:

-  history (n): lịch sử

- P.E (physical education): giáo dục thể chất, thể dục

- I.T (information techonology): công nghệ thông tin

- music (n): âm nhạc

- geography (n): địa lý

- literature (n): ngữ văn

- physics (n): vật lý

- biology (n): sinh học

Lời giải chi tiết:

 

1 - C

2 - H

3 - G

4 - B

5 - D

6 - E

7 - F

8 - A

b

Video hướng dẫn giải

b. Note three more subjects you know. Discuss if you like them. Ask and answer.

(Ghi chú thêm ba môn học mà em biết. Thảo luận xem em có thích chúng hay không. Hỏi và trả lời.)

- Do you like maths?

(Bạn có thích toán không?)

- Yes, I do.

(Có.)

Lời giải chi tiết:

Three more subjects: art, English, maths, and civic.

(Ba môn học khác là: mỹ thuật, tiếng Anh, toán và giáo dục công dân.)

A: Do you like English?

(Bạn có thích tiếng Anh không?)

B: Yes, I do.

(Có.)

A: Do you like literature?

(Bạn có thích ngữ văn không?)

B: No, I don’t.

(Không.)

Loigiaihay.com
Tải về

Quảng cáo
close