Lý thuyết quy tắc hợp lực song song cùng chiều

I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều.

Quảng cáo

I. Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều

Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.

Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.

\(\begin{array}{l}F = {F_1} + {F_2}\\\dfrac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \dfrac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\left( {chiatrong} \right)\end{array}\)

Trong đó:

\({d_1}\) là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực \(\overrightarrow {{F_1}} \)

\({d_2}\) là khoảng cách từ giá của hợp lực tới giá của lực \(\overrightarrow {{F_2}} \)

Quy tắc trên vẫn đúng cho cả trường hợp thanh AB không vuông góc với hai lực thành phần \(\overrightarrow {{F_1}} ,\overrightarrow {{F_2}} \)

II. Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực song song

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng.

- Lực ở trong phải ngược chiều với hai lực ở ngoài.

- Hợp lực của hai lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong.

\(\overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}}  + \overrightarrow {{F_3}}  = \overrightarrow 0 \)

Sơ đồ tư duy về quy tắc hợp lực song song cùng chiều

>> Xem thêm

Quảng cáo
close