Lý thuyết quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái

Quảng cáo

I - TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI

- Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng các thông số: V (thể tích), p (áp suất) và T (nhiệt độ tuyệt đối).

- Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái

- Khi một thông số trạng thái không đổi ta gọi đó là các đẳng quá trình

+ Áp suất không đổi: Quá trình đẳng áp

+ Thể tích không đổi: Quá trình đẳng tích

+ Nhiệt độ không đổi: Quá trình đẳng nhiệt

II - ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT

1. Quá trình đẳng nhiệt

Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.

2. Định luật Bôilơ - Mariốt

Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

\(p \sim \frac{1}{V} \to pV = h/s\)

III - ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT

Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.

Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt là đường hypebol

Sơ đồ tư duy về quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close