Lý thuyết Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Lý thuyết Ôn tập lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Quảng cáo

I. Những sự kiện chính

1. Quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta từ năm 1858 đến năm 1884

2. Phong trào Cần Vương (1885 – 1896)

3. Phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX (đến năm 1918)

II. Những nội dung chủ yếu

 

1. Vì sao Pháp xâm lược Việt Nam?

- Sự phát triển của chủ nghĩa thực dân, nhu cầu xâm chiếm thuộc địa,...

2. Nguyên nhân làm cho nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp là gì?

- Thái độ và trách nhiệm của triều đình Huế trong việc để mất nước,...

3. Nhận xét chung về phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỉ XIX (từ sau năm 1884)

4. Những chuyển biến về kinh tế, tư tưởng, xã hội trong phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX

- Nguyên nhân của sự chuyển biến:

+ Tác động của cuộc khai thác thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam.

+ Những luồng tư tưởng tiến bộ trên thế giới dội vào.

+ Tấm gương tự cường của Nhật Bản.

- Những biểu hiện cụ thể:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close