Lý thuyết khái quát về vi sinh vật - Sinh 10 Chân trời sáng tạo

Vì sao khi để trái cây, sữa, cơm trong môi trường nóng ẩm thì dễ bị hư, thối?

Quảng cáo

I. Khái niệm và đặc điểm của vi sinh vật

Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhở thường được quan sát bằng kính hiển vi. phần lớn có cấu trúc đơn bào, số ít là tập đoàn đơn bào.

Vi sinh vật tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất và có khả năng chuyển hóa các chất dinh dưỡng nhanh nên chúng sinh trưởng và sinh sản rất nhanh.

II. Các nhóm vi sinh vật

III. Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật

Tùy vào nhu cầu sử dụng nguồn Carbon và năng lượng của vi sinh vẩ mà vi sinh vật được chia thành 4 kiểu dinh dưỡng như sau:

IV. Một số phương pháp nghiên cứu vi sinh vật

1. Các phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp quan sát bằng kính hiển vi: để nghiên cứu hình dạng, kích thước của vi sinh vật.

- Phương pháp nuôi cấy: để nghiên cứu khả năng hoat động hiếu khí, kị khí của vi sinh vật và sản phẩm chúng tạo ra.

- Phương pháp phân lập vi sinh vật: để tách riêng các vi khuẩn từ quần thể ban đầu, tiện khảo sát định loại.

- Phương pháp định danh vi khuẩn: mô tả chính xác các khuẩn lạc đã tách rời.

2. Các kĩ thuật nghiên cứu vi sinh vật:

- Kĩ thuật cố định và nhuộm màu

- Kĩ thuật siêu li tâm

- Kĩ thuật đòng vị phóng xạ

Sơ đồ tư duy khái quát về vi sinh vật:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close