Lý thuyết cân bằng của một vật có trục quay cố định, momen lực

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định

Quảng cáo

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định - Mômen lực (M)

1. Một vật có trục quay cố định khi tác dụng làm quay của các lực tác dụng lên vật cân bằng lẫn nhau.

2. Mômen lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó:

Ta có: M = F.d

Đơn vị của mômen lực là niutơn mét (N.m)

II. Điều kiện cân bằng của một  vật có trục quay cố định (hay quy tắc mômen lực)

1. Quy tắc: Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các mômen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

- Biểu thức: \({M_1} = {M_2}\) hay \({F_1}{d_1} = {F_2}{d_2}\)

- Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng:

\({F_1}{d_1} + {F_2}{d_2} + ... ={F'_1}{d'_1} + {F'_2}{d'_2} +... \)

2. Quy tắc mômen lực còn được áp dụng cho cả trường hợp vật không có trục quay cố định nếu như trong một tình huống cụ thể nào đó ở vật xuất hiện trục quay.

Sơ đồ tư duy về cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Quảng cáo
close