Luyện tập 5 Thực hành phần mềm Geogebra trang 121 SGK Toán 6 Cánh diều

Tạo công cụ tìm ước chung lớn nhất của ba số a, b, c và bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. Áp dụng với a = 64, b = 72, c = 448, d = 100.

Quảng cáo

Đề bài

Tạo công cụ tìm ước chung lớn nhất của ba số a, b, c và bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. Áp dụng với a = 64, b = 72, c = 448, d = 100.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Bước 1: Thực hiện các lệnh

Nhập lệnh: a = 1 rồi bấm phím Enter

Nhập lệnh: b = 1 rồi bấm phím Enter

Nhập lệnh: c = 1 rồi bấm phím Enter

Nhập lệnh: d = 1 rồi bấm phím Enter

Nhập lệnh "USCLN(a,b)" để tạo ra số e là ước chung lớn nhất của hai số a và b. 

Nhập lệnh "BSCNN(a,b)" để tạo ra số f là bội chung nhỏ nhất của hai số a và b.

Nhập lệnh "USCLN(e,c)" để tạo ra số g là ước chung lớn nhất của ba số a, b, c.

Nhập lệnh "BSCNN(f,c)" để tạo ra số h là bội chung nhỏ nhất của ba số a, b, c.

Nhập lệnh "BSCNN(h,d)" để tạo ra số i là bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d. 

Bước 2: Tạo các hộp chọn đầu vào

Dùng lệnh "Chèn hộp nhập dữ liệu" để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là "Nhập số a" rồi tạo liên kết với a.

Dùng lệnh "Chèn hộp nhập dữ liệu" để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là "Nhập số b" rồi tạo liên kết với b.

Dùng lệnh "Chèn hộp nhập dữ liệu" để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là "Nhập số c" rồi tạo liên kết với c.

Dùng lệnh "Chèn hộp nhập dữ liệu" để tạo hộp chọn đầu vào và đặt tên là "Nhập số d" rồi tạo liên kết với d.

Bước 3: Tạo các hộp thông báo kết quả

Dùng lệnh "Chèn chữ" nhập vào "Ước chung lớn nhất của ba số a, b, c là" rồi tạo liên kết với g. 

Dùng lệnh "Chèn chữ" nhập vào "Bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d là" rồi tạo liên kết với i. 

* Nhập các số vào ô lệnh ở các vị trí a, b, c, d các số a = 64, b = 72, c = 448, d = 100.

Kết quả: 

+ Ước chung lớn nhất của ba số a, b, c là 8

+ Bội chung nhỏ nhất của bốn số a, b, c, d là 100 800.  


Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close