Lesson 3 - Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng ca hát).Where are you?Where are you? In the park. In the park.What's the weather like? It's sunny. It's sunny.What are you doing? I'm cycling. I'm cycling.What are your friends doing? They're skating. They're skating.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LESSON 3 (Bài học 3)

Bài 1

1. Listen and repeat

(Nghe và lặp lại.)

ai rainy       It's rainy today. (Hôm nay trời mưa.)

a-e skate    I often skate in the park. (Tôi thường lướt ván trong công viên.)

Bài 2

2. Listen and write

(Nghe và viết.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. I like rainy days. (Tôi thích những ngày mưa.)

2.  My sister and I skate in the playground. (Chị tôi và tôi lướt ván trong sân chơi.)

Lời giải chi tiết:

1.  rainy     2. skate

Bài 3

3.  Let’s chant

(Chúng ta cùng hát đồng dao.)

Where are you? (Bạn ở đâu?)

Where are you? (Bạn ở đâu?)

In the park. (Trong công viên.)

In the park. (Trong công viên.)

What's the weather like? (Thời tiết thế nào?)

It's sunny. (Trời nắng.)

It's sunny. (Trời nắng.)

What are you doing? (Bạn đang làm gì?)

I'm cycling. (Mình đang đi xe đạp.)

I'm cycling. (Mình đang đi xe đạp.)

What are your friends doing? (Các bạn của bạn đang làm gì?)

They're skating. (Họ đang trượt pa-tanh.)

They're skating. (Họ đang trượt pa-tanh.)

What are your friends doing? (Các bạn của bạn đang làm gì?)

They're skipping. (Họ đang nhảy dây.)

They're skipping. (Họ đang nhảy dây.)

Bài 4

4.  Read and match. 

(Đọc và nối.)

Lời giải chi tiết:

1 - c. Where are you? - I'm in the park with my friends.

(Bạn đang ở đâu? - Tôi đang ở công viên với bạn bè của tôi.)

2 - d. What are you doing? - We're skating.

(Bạn đang làm gì đấy? - Chúng tôi đang trượt băng.)

3 - b. What's the weather like? - It's sunny and windy.

(Thời tiết như thế nào? - Trời nắng và gió.)

4 - e. What is Nam doing? - He's cycling.

(Nam đang làm gì vậy? - Anh ấy đang đạp xe.)

5 - a. What is Mai doing? - She's skipping.

(Mai đang làm gì vậy? - Cô ấy đang nhảy dây.)

Bài 5

5. Read and complete

(Đọc và hoàn thành câu.)

Lời giải chi tiết:

(1) weather   (2) park    (3) flying       (4) playing  (5) skating

The (1) weather is fine today. It is sunny and windy. We are in the (2) park. Mai and Linda are (3) flying kites. Nam, Phong and Tony are (4) playing football. Peter and Quan are (5) skating. We are happy in the park.

(Hôm nay thời tiết đẹp. Trời nắng và có gió. Chúng mình ở trong công viên. Mai và Linda đang thả diều. Nam, Phong và Tony đang chơi đá bóng. Peter và Quân đang trượt pa-tanh. Chúng mình rất vui trong công viên.)

Bài 6

6. Project. 

(Đề án/Dự án.)

Vẽ và tô màu các biểu tượng thời tiết về thời tiết ngày mai ở tại nơi em ở. Đưa cho bạn ở lớp xern.

Quảng cáo
close