Lesson 2 - Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3

Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói). What's the weather like? Thời tiết như thế nào vậy? It's sunny.Trời nắng.What's the weather like?Thời tiết như thế nào vậy?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

 

Bài 1

1. Look, listen and repeat. 

(Nhìn, nghe và lặp lại.)

a)  Hello, Mai. This is Linda. (Xin chào Mai. Đây là Linda.)

     I'm in Ho Chi Minh City. (Mình ở Thành phố Hồ Chí Minh.)

     Oh, great! (Ồ, tuyệt!)

b)  What's the weather like in Ho Chi Minh City, Linda?

      (Thời tiết ở Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vậy Linda?)

     It's sunny. (Trời nắng.)

Bài 2

2. Point and say. 

(Chỉ và nói.)

Lời giải chi tiết:

a) What's the weather like? - It's sunny.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời nắng.)

b) What's the weather like? - It's rainy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời mưa.)

c) What's the weather like? - It's cloudy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời nhiều mây.)

d) What's the weather like? - It's windy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời có gió.)

e) What's the weather like? - It's snowy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời có tuyết.)

f) What's the weather like? - It's stormy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời có bão.)

Bài 3

3. Let’s talk. 

(Chúng ta cùng nói.)

Lời giải chi tiết:

What's the weather like? - It's sunny.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời nắng.)

What's the weather like? - It's rainy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời mưa.)

What's the weather like? - It's cloudy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời có mây.)

What's the weather like? - It's windy.

(Thời tiết như thế nào vậy? - Trời có gió.)

Bài 4

4. Listen and number. 

(Nghe và điền số.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Mai: Let's play a game.

    Nam: OK.

    Mai: Look at this picture. What's the weather like?

    Nam: It's rainy.

    Mai: Well done!

2. Mai: How about this picture. What's the weather like?

    Nam: It's sunny.

    Mai: Well done! Now it's your turn.

3. Nam: Look at this picture. What's the weather like?

    Mai: It's cloudy.

    Nam: No, Mai! It's snowy.

4. Nam: And this picture. What's the weather like?

    Mai: It's cloudy!

    Nam: Well done, Mai!

Lời giải chi tiết:

a - 2     b - 1     c - 4     d - 3

Bài 5

5. Look, read and write. 

(Nhìn, đọc và viết.)

Lời giải chi tiết:

What's the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

1. It is cloudy in Ha Noi today. (Hôm nay ở Hà Nội trời nhiều mây.)

2. It is windy in Hue today. (Hôm nay ở Huế trời nhiều gió.)

3. It is rainy in Da Nang today. (Hôm nay ở Đà Nẵng trời nhiều mưa.)

4. It is sunny in Ho Chi Minh City today. (Hôm nay ở thành phố Hồ Chí Minh trời nhiều mây.)

Bài 6

6. Let’s sing

(Chúng ta cùng hát.)

The weather song (Bài ca thời tiết)

What is the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

What is the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

It is sunny and windy (Trời nắng và gió)                                                                   

In my hometown. (Ở quê tôi.)

What is the weather like? (Thời tiết như thế nào?)    

What is the weather like? (Thời tiết như thế nào?)

It is cloudy and rainy (Trơi có mây và mưa.)

In my hometown. (Ở quê tôi.)

Quảng cáo
close