Hoạt động 7 trang 115 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập tìm và so sánh kết quả của :

Quảng cáo

Đề bài

* Tìm và so sánh kết quả của :

\(\left( { - 3} \right) + \left( { + 3} \right)\) và \(\left( { + 3} \right) + \left( { - 3} \right).\)

* Tìm và nhận xét kết quả của :

a) \(3 + \left( { - 6} \right)\)  và \(\left| { - 6} \right| - \left| { - 3} \right|\)

b) \(\left( { - 2} \right) + \left( { + 4} \right)\) và \(\left| { + 4} \right| - \left| { - 2} \right|\).

Lời giải chi tiết

(-3) + (+3) = 0 ó (+3) + (-3) = 0

Vậy (-3) + (+3) = 0 = (+3) + (-3)

a) 3 + (-6) = -3; |-6| - |-3| = 6 – 3 = 3

*Nhận xét: 3 + (-6) =  -(|-6| - |-3|)

b) (-2) + (+4) = 2; |+4| - |-2| = 4 – 2 = 2

*Nhận xét:  (-2) + (+4) = |+4| - |-2|

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close