Grammar – Review – Unit 1. Home – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar – Review – Unit 1. Home – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Đề bài

Grammar

Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.

(Gạch dưới lỗi sai trong mỗi câu. Viết từ đúng vào dòng.)

1. What are Manchester famous for?

2. My house have a balcony and a garage.

3. I do lots of housework! I cleaning the bedroom on the weekend.

4. Do your family have a car?

5. What housework does you do?

6. My sister and I don't making the dinner.

7. There is two seasons: the dry season and the rainy season.

is

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thì hiện tại đơn:

- Dạng khẳng định: S + V(s/es)

- Dạng phủ định: S+ don’t/ doesn’t V (nguyên thể)

- Dạng câu hỏi: Do/ Does + S + V(nguyên thể)?

Lời giải chi tiết

2. have => has

3. cleaning => clean

4. Do => Does

5. does => do

6. making => make

7. is => are

 

1. What are Manchester famous for?

(Manchester nổi tiếng về cái gì?)

2. My house have a balcony and a garage.

(Nhà của tôi có một ban công và nhà để xe.)

3. I do lots of housework! I cleaning the bedroom on the weekend.

(Tôi làm nhiều việc nhà! Tôi quét dọn phòng ngủ vào cuối tuần.)

4. Do your family have a car?

(Gia đình của bạn có ô tô không?)

5. What housework does you do?

(Bạn làm việc nhà gì?)

6. My sister and I don't making the dinner.

(Chị tôi và tôi không nấu bữa tối.)

7. There is two seasons: the dry season and the rainy season.

(Có hai mùa: mùa khô và mùa mưa.)

is

 

has

 

clean

 

Does

 

do

 

make

 

are

 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close