Grammar - Lesson 2 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

>>>> Tải về ↓

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Grammar - Lesson 2 - Unit 4. Fesstivals and Free Time - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


Girl: What time does the talent show start?

(Chương trình biểu diễn tài năng bắt đầu lúc mấy giờ?)

Boy: It starts at 4 p.m.

(Nó bắt đầu lúc 4 giờ chiều.)

Girl: OK. What time does it end?

(Ờm. Mấy giờ nó kết thúc?)

Boy: It ends at 6 p.m.
 
(Nó kết thúc lúc 6 giờ tối.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Fill in the blanks using the Present Simple.

(Điền vào chỗ trống sử dụng thì Hiện tại đơn.)

1. What time does the music performance start? (start)

2. Does the café___________in the morning? (open)

3. The train___________at 4:45 p.m. (leave)

4. What time does the restaurant___________? (close)

5. The puppet show___________in ten minutes. (end)

6. What time does the bus ___________? (leave)

Phương pháp giải:

Thì hiện tại đơn:

+ Dạng khẳng định:

- Chủ ngữ số nhiều + động từ ngữ nguyên

- Chủ ngữ số ít + động từ thêm “-s/es”

+ Dạng phủ định: S + don’t / doesn’t + động từ giữ nguyên

+ Dạng câu hỏi: (wh-word) + do / does + chủ ngữ + + động từ giữ nguyên?

Lời giải chi tiết:

1. start

2. open

3. leaves

4. close

5. ends

leave

1. What time does the music performance start?

(Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc mấy giờ?)

2. Does the café open in the morning?

(Quán cà phê có mở cửa vào buổi sáng không?)

3. The train leaves at 4:45 p.m.

(Tàu rời đi lúc 4:45 chiều.)

4. What time does the restaurant close?

(Mấy giờ nhà hàng đóng cửa?)

5. The puppet show ends in ten minutes.

(Buổi biểu diễn múa rối kết thúc trong mười phút nữa.)

6. What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

c

Video hướng dẫn giải

c. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

Jared: What time does the festival start?

Lila: 1. ________________ (11 a.m.)

Jared: What time does it end?

Lila: 2. ________________ (10 p.m.)

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: 3. ________________ (12:30 p.m.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: 4. ________________ (ten minutes)

Lời giải chi tiết:

Jared: What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

Lila: It starts at 11 a.m.

(Nó bắt đầu lúc 11 giờ sáng.)

Jared: What time does it end?

(Mấy giờ thì lễ hội kết thúc?)

Lila: It ends at 10 p.m.

(Nó kết thúc lúc 10 giờ tối.)

Jared: And what time do the food stands open?

(Và mấy giờ cửa hàng thức ăn mở cửa?)

Lila: They open at 12:30 p.m.

(Họ mở cửa lúc 12:30 chiều.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

(Tuyệt vời! Xe buýt khởi hành lúc mấy giờ?)

Lila: It leaves in ten minutes.

(Mười phút nữa nó sẽ khởi hành.)

d

Video hướng dẫn giải

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)

Lời giải chi tiết:

Jared: What time does the festival start?

Lila: It starts at 11 a.m.

Jared: What time does it end?

Lila: It ends at 10 p.m.

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: They open at 12:30 p.m.

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: It leaves in ten minutes.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close