Useful Language – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Useful Language – Lesson 3 – Unit 9: Houses in the future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen and practice.

(Nghe và thực hành.) 


Girl: How do you use toilet in space?

(Trong không gian bạn sử dụng nhà vệ sinh như thế nào?)

Man: I have to use a special toilet.

(Tôi phải sử dụng nhà vệ sinh đặc biệt.)

Girl: Why?

(Vì sao?)

Man: Because everything floats in space.

(Bởi vì trong không gian mọi thứ đều lơ lửng.)

 

Quảng cáo
close