Useful Language - Lesson 3 - Unit 8. The World around Us - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Useful Language – Lesson 3 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Listen then practice.

(Nghe và thực hành.)

Where should I go for my vacation? - You should go to Phú Quốc Island. It's beautiful.

(Tôi nên đi đâu cho kì nghỉ của mình? - Bạn nên đi đảo Phú Quốc. Nó rất đẹp.)

What's the best way to get there? - You can go by boat or plane.

(Có cách nào tốt nhất để đi đến đó? - Bạn có thể đi thuyền hoặc máy bay.)

Should I go in September? - No, You shouldn't go then because of the rain.

(Tôi có nên vào tháng Chín? - Không, bạn không nên bởi vì trời mưa.)

Quảng cáo
close