Mục III - Phần A - Trang 28,29 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 28,29 VBT vật lí 9 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

III - VẬN DỤNG 

C4.

Tiết diện của dây dẫn là: 

Điện trở suất của đồng là 

Điện trở của dây dẫn là: 

Lời giải chi tiết:

Tiết diện của dây dẫn là: \(S = \pi {r^2} = \pi {\left( \displaystyle{{d \over 2}} \right)^2}\) (d là đường kính)

Điện trở suất của đồng là \(1,7.10^{-8} Ω.m\)

Điện trở của dây dẫn là: 

\(R = \displaystyle\rho {l \over S} = \rho .{l \over {\pi {{\left( \displaystyle{{d \over 2}} \right)}^2}}} \\= \displaystyle{1,7.10^{ - 8}}.{4 \over {3,14.{{\left( \displaystyle{{{{{1.10}^{ - 3}}} \over 2}} \right)}^2}}} \\= 0,087\Omega \)

C5.

+ Điện trở của sợi dây nhôm:

+ Điện trở của sợi dây nikêlin:

+ Điện trở của một dây đồng:

Lời giải chi tiết:

+ Điện trở của sợi dây nhôm:

\(R = \displaystyle\rho {l \over S} = {2,8.10^{ - 8}}.{2 \over {{{1.10}^{ - 6}}}} = 0,056\Omega \)

+ Điện trở của sợi dây nikêlin:

\(R = \displaystyle\rho {l \over S} = {0,4.10^{ - 6}}.{8 \over {3,14.{{\left( \displaystyle{{{{{0,4.10}^{ - 3}}} \over 2}} \right)}^2}}} \\= 25,5\Omega \)

+ Điện trở của một dây đồng: \(R = \displaystyle\rho {l \over S} = {1,7.10^{ - 8}}.{{400} \over {{{2.10}^{ - 6}}}} = 3,4\Omega \)

C6.

Chiều dài dây dẫn là:

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(R = \displaystyle\rho {l \over S} \\\Rightarrow l = \displaystyle{{RS} \over \rho } = {{25.3,14.{{({{0,01.10}^{ - 3}})}^2}} \over {{{5,5.10}^{ - 8}}}} = 0,1427m{\rm{ }}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close