Mục I, II - Phần A - Trang 27,28 Vở bài tập Vật lí 9

Giải trang 27,28 VBT vật lí 9 Mục I - Điện trở và dây dẫn, Mục II - Điện trở suất, công thức điện trở (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

I - SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN

C1.

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì....

Lời giải chi tiết:

Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì phải tiến hành thí nghiệm với các dây dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện nhưng làm bằng các vật liệu khác nhau.

Kết luận

Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn

II - ĐIỆN TRỞ SUẤT. CÔNG THỨC ĐIỆN TRỞ

1. Điện trở suất:  

Điện trở suất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của một đoạn dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1m và có tiết diện là 1m2.

Đơn vị của điện trở suất là \(\Omega.m\) (đọc là "ôm mét") 

C2.

Điện trở suất của một đoạn dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện .........

Dây constantan có tiết diện \(S=1m^2\) và chiều dài \(l=1m\) thì có điện trở là .........

Dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện \(S=1mm^2\) và có chiều dài \(l=1m\) thì có điện trở là: .....

Lời giải chi tiết:

Điện trở suất của một đoạn dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện \(1mm^2=10^-6m^2\)

Dây constantan có tiết diện \(S=1m^2\) và chiều dài \(l=1m\) thì có điện trở là \(0,50.10^{-6}Ω\).

Dây dẫn constantan dài 1m và có tiết diện \(S=1mm^2\) và có chiều dài \(l=1m\) thì có điện trở là: \(0,50.10^{-6}.10^{6}= 0,5 Ω\).

C3.

Thực hiện các bước tính như ở bảng 2 để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài \(l\), tiết diện \(S\) và làm bằng vật liệu có điện trở suất \(\rho\):

Lời giải chi tiết:

Thực hiện các bước tính như ở bảng 2 để xây dựng công thức tính điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài \(l\), tiết diện \(S\) và làm bằng vật liệu có điện trở suất \(\rho\):

BẢNG 2

Kết luận

Điện trở R của dây dẫn được tính bằng công thức: \(R=\rho\dfrac{l}{S}.\) 

Trong đó là: điện trở suất \(\rho\) (Ω.m)

\(l\) là chiều dài dây dẫn (m)

\(S\) là tiết diện dây (\({m^2}\))

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close