Speaking – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Lesson 3 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives

(Nhìn vào bảng dưới đây và so sánh các thành phố sử dụng so sánh hơn nhất và so sánh hơn.)

 

- Tokyo is the most expensive city.

 

(Tokyo là thành phố đắt đỏ nhất.)

 

- Cape Town is colder than Đà Nẵng.

 

(Cape Town lạnh hơn Đà Nẵng.)

Lời giải chi tiết:

Tokyo is larger than London.

(Tokyo lớn hơn London.)

London is more populated than Da Nang.

(Luân Đôn đông dân hơn Đà Nẵng.)

Da Nang is hotter than Cape Town.

(Đà Nẵng nóng hơn Cape Town.)

London is more expensive than Cape Town.

(London đắt đỏ hơn Cape Town.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Compare your city with the cities in the table.

(So sánh thành phố của bạn với những thành phố ở bảng trên.)


Lời giải chi tiết:

My city, Vũng Tàu,  is hotter than Đà Nẵng.

(Thành phố của tôi nóng hơn Đà Nẵng.)

Tokyo is bigger than my city.

(Tokyo lớn hơn thành phố của tôi.)

London is more expensive than my city.

(London đắt hơn thành phố của tôi.)

Quảng cáo
close