Speaking – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Speaking – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. You are going to London for a day and want to visit three places. Tick three landmark you would like to go, then ask three friends where they’re going to visit.

(Bạn sẽ đến London vào một ngày nào đó và muốn đến thăm 3 nơi. Đánh dấu 3 nơi bạn muốn đi sau đó hỏi 3 người bạn về nơi họ sẽ đi?)

Lời giải chi tiết:

 

Big Ben

Hyde Park

Tower Bridge

Buckingham Palace

St Haul’s Cathedral

The British musuem

Me

 

 

 

Lan

 

 

 

Trang

 

 

 

Nga

 

 

 

b

Video hướng dẫn giải

b. What will you do if you have more time or if it rains? Discuss and answer the questions.

(Bạn sẽ làm gì nếu có thời gian hoặc trời mưa? Thảo luận và trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

1. What will you do if you have more time? - I'll read books or watch TV.

(Bạn sẽ làm gì nếu bạn có nhiều thời gian hơn? - Tôi sẽ đọc sách hoặc xem tivi.)

2. What will you do if it rains? - I'll sleep.

(Bạn sẽ làm gì nếu trời mưa? - Tôi sẽ ngủ.)


Quảng cáo
close