Pronunciation – Lesson 2 - Unit 9. Houses in the Future – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 2 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the /t/ sound. 

(Tập trung vào âm /t/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái gạch chân.)


printer             computer             robot

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

Video hướng dẫn giải

d. Read the word with the correct sound with your patner.

(Đọc những từ với âm đúng với bạn của mình.)

Quảng cáo
close