Pronunciation – Lesson 2 - Unit 8. The World around Us – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 2 - Unit 8 SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the /oʊ/sound.

(Tập trung vào âm /oʊ/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái được gạch chân.)


soap        pillow       phone


c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to a patner.

(Đọc những từ có âm đúng với 1 người bạn.)

Quảng cáo
close