Pronunciation – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Pronunciation – Lesson 2 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Do not change the stressed positions when adding “-er”.

(Không thay đổi vị trí trọng âm khi them “-er”.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letter.

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào chữ cái gạch chân.)


dirtier               

noisier

c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and cross out the one with the wrong word stress.

(Lắng nghe và gạch những từ có trọng âm sai.)


cleaner          

hotter

d

Video hướng dẫn giải

d. Read the word with the correct stress with your partner.

(Đọc những từ sau với trọng âm đúng với bạn của mình.)


Quảng cáo
close