Pronunciation - Lesson 1 - Unit 9. Houses in the Future - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết phần Pronunciation – Lesson 1 - Unit 9 - SGK tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the final /z/ sound.

(Tập trung vào âm cuối /z/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch dưới.)

megacities              homes                  earthscrapers


c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Cùng bạn đọc các từ với âm đúng.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close