Pronunciation – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết Pronunciation – Lesson 1 – Unit 10: Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Focus on the / ð/ sound.

(Tập trung vào âm /ð/.)

b

Video hướng dẫn giải

b. Listen to the words and focus on the underlined letter.

(Lắng nghe những từ dưới đây và tập trung vào từ gạch chân.)


the             weather          there


c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)d

Video hướng dẫn giải

d. Read the words with the correct sound to a partner.

(Đọc những tù với âm đúng với bạn của mình.)

Quảng cáo
close