Phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 Vở bài tập toán 8 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 9 trang 79, 80 VBT toán 8 tập 1. Bốn bạn A, B, C, D lần lượt nối như sau...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 30.

Bốn bạn \(A, B, C, D\) lần lượt nối như sau:

(A) Số \(0\) không phải là một biểu thức hữu tỉ;

(B) Đơn thức \(3x\) không phải là một biểu thức hữu tỉ;

(C) \(5{x^2} - 2\) là một đa thức nhưng không phải là một biểu thức hữu tỉ;

(D) Mọi số thực, mọi đơn thức, mọi đa thức, mọi phân thức đều là những biểu thức hữu tỉ.

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. 

Phương pháp giải:

Biểu thức hữu tỉ là biểu thức biểu thị một dãy các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức.

Giải chi tiết:

Mọi số thực, mọi đơn thức, mọi đa thức, mọi phân thức đều là những biểu thức hữu tỉ nên D đúng.

Chọn D.

Câu 31.

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Muốn tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định ta phải tìm giá trị của biến để:

(A) giá trị của tử thức khác \(0\);

(B) giá trị của mẫu thức khác \(0\);

(C) giá trị của phân thức khác \(0\);

(D) giá trị của biến khác \(0\). 

Phương pháp giải:

Điều kiện để giá trị của một phân thức được xác định là giá trị mẫu thức của nó khác \(0.\)

Giải chi tiết:

Chọn B.

Câu 31.

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng. Điều kiện để giá trị của phân thức \(\dfrac{{2x - 6}}{{3x + 12}}\)  được xác định là:

(A) \(x=3\)

(B) \(x \ne 3\)

(C) \(x \ne  - 4\)

(D) \(x \ne 3\)  và \(x \ne  - 4\) 

Phương pháp giải:

Điều kiện để giá trị của một phân thức được xác định là giá trị mẫu thức của nó khác \(0.\)

Giải chi tiết:

Điều kiện để giá trị của phân thức \(\dfrac{{2x - 6}}{{3x + 12}}\) được xác định là \(3x + 12 \ne 0 \)\(\Leftrightarrow 3\left( {x + 4} \right) \ne 0 \)\(\Leftrightarrow x + 4 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  - 4\)

Chọn C. 

Câu 33.

Biết rằng \(\dfrac{{{x^2} - 4}}{{x + 2}} = x - 2.\)  Do đó giá trị của phân thức:

(A) tại \(x=1\) là \(1-2=-1\)

(B) tại \(x=-1\) là \(-1-2=-3\)

(C) tại \(x=2\) là \(2-2=0\)

(D) tại \(x=-2\) là \(-2-2=-4\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết luận sai. 

Phương pháp giải:

Tìm điều kiện xác định của phân thức đã cho. Tại giá trị của biến mà giá trị của một phân thức được xác định thì phân thức ấy và phân thức rút gọn của nó có cùng một giá trị.

Giải chi tiết:

Điều kiện xác định của phân thức là: 

\(x + 2 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  - 2\)

Tại \(x=-2\) phân thức đã cho không xác định nên không tồn tại giá trị của phân thức tại \(x=-2\).

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close