Phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 Vở bài tập toán 9 tập 1

Giải phần câu hỏi bài 1 trang 51, 52 VBT toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x) =2/3x...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Cho hàm số \(y = f(x) = \dfrac{2}{3}x\)

a) Khi \(x = \dfrac{1}{2}\) thì giá trị của hàm số \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right)\) bằng:

(A) \(\dfrac{2}{9}\)                                         (B) \(\dfrac{2}{5}\)

(C) \(\dfrac{1}{3}\)                                         (D) \(\dfrac{3}{5}\)

b) Khi \(x =  - 1\dfrac{2}{3}\) thì giá trị của hàm số \(f\left( { - 1\dfrac{2}{3}} \right)\) bằng

(A) \(\dfrac{{10}}{9}\)                                     (B) \( - \dfrac{{10}}{9}\)

(C) \( - \dfrac{2}{9}\)                                    (D) \(\dfrac{2}{9}\)

Phương pháp giải:

Thay giá trị của \(x\)  bằng giá trị đã cho vào \(f\left( x \right)\)  rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) Thay \(x = \dfrac{1}{2}\) vào \(f(x)\) ta được \(f\left( {\dfrac{1}{2}} \right) = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{3}\)

Đáp án cần chọn là C.

b) Thay \(x =  - 1\dfrac{2}{3} =  - \dfrac{5}{2}\) vào \(f(x)\) ta được\(f\left( { - 1\dfrac{2}{3}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \left( { - \dfrac{5}{3}} \right) =  - \dfrac{{10}}{9}\)

Đáp án cần chọn là B.

Câu 2

Cho hàm số \(y = g\left( x \right) = \dfrac{2}{3}x + 3\)

a) Khi \(x =  - \dfrac{1}{2}\) thì giá trị của hàm số \(g\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)\) bằng:

(A) \(2\dfrac{2}{3}\)                                       (B) \(3\dfrac{1}{6}\)

(C) \(3\dfrac{1}{3}\)                                       (D) \( - 2\dfrac{2}{3}\) 

 b) Khi \(x = 1\dfrac{1}{3}\)  thì giá trị của hàm số \(g\left( {1\dfrac{1}{3}} \right)\)  bằng:

(A) 4                                        (B) \(3\dfrac{2}{9}\)

(C) \(3\dfrac{8}{9}\)                           (D) \(3\dfrac{1}{2}\)

Phương pháp giải:

Thay \(x\)  bằng giá trị \({x_0}\)  đã cho vào \(g\left( x \right)\)  rồi tính giá trị.

Lời giải chi tiết:

a) Thay \(x =  - \dfrac{1}{2}\) vào \(g\left( x \right)\) thì \(g\left( { - \dfrac{1}{2}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \left( { - \dfrac{1}{2}} \right) + 3 =  - \dfrac{1}{3} + 3 = \dfrac{8}{9}\)

Đáp án cần chọn là A.

b) Thay \(x = 1\dfrac{1}{3}\)\( = \dfrac{4}{3}\) vào \(g\left( x \right)\) thì \(g\left( {1\dfrac{1}{3}} \right)\)\( = \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{4}{3} + 3 = \dfrac{8}{9} + 3 = 3\dfrac{8}{9}\)

Đáp án cần chọn là C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close