New Words – Lesson 3 – Unit 10. Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Tổng hợp bài tập và lý thuyết New Words – Lesson 3 – Unit 10. Cities around the World – Tiếng Anh 6 – iLearn Smart World

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

a

Video hướng dẫn giải

a. Fill in the blank. Listen and repeat.

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại.)


polluted                   clean                 populated                expensive                 cheap              temperature

Phương pháp giải:

- polluted: ô nhiễm

- clean: sạch sẽ

- populated: đông đúc

- expensive: đắt

- cheap: rẻ

- temperature: nhiệt độ

Lời giải chi tiết:

1. clean 2. populated 3. cheap
4. temperature 5. expensive 6. polluted

b

Video hướng dẫn giải

b. Use the word in task a to talk about a place you know.

(Dùng những gì trong bảng để nói về nơi bạn biết.)

Lời giải chi tiết:

- Ha Noi city is very polluted and populated.

(Hà Nội rất ô nhiễm và đông dân.)

- My village is very cheap and clean.

(Ngôi làng của tôi rẻ và sạch.)

Quảng cáo
close