Giải Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2 - trang 31, 32, 33 - Tuần 27 - Tiết 1

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32, 33 Tiết 1 Tuần 27 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Tiếng Việt lớp 4 tập 2

Quảng cáo

➡ Bạn giỏi văn? Hãy tham gia chương trình: Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng nhé💘

Lời giải chi tiết

Câu 1. Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Trần Quốc Toản đại chiến với Ô Mã Nhi

            Trần Quốc Toản cưỡi tuấn mã màu đen, phi nước đại. Phía trước, lá cờ đỏ thêu sáu chữ vàng “Phá cường địch, báo hoàng ân” được một tiểu tướng giương cao đang lao vun vút.

            Cách giặc chừng hai tầm tên, Quốc Toản ghìm ngựa. Bên giặc có hai tên phi ngựa ra thách đấu. Hai tiểu tướng của ta nghênh chiến. Đánh nhau mười hiệp, tướng giặc vờ chém hụt rồi bỏ chạy. Quân ta không đuổi. Giặc nổi kèn xung trận. Một viên hổ tướng vọt ngựa lên, thét lớn:

            - Ta là đại tướng Ô Mã Nhi đây. Mau xuống ngựa chịu trói đi!

            Quốc Toản thúc ngựa vút lên, huơ đao chém, Ô Mã Nhi né. Quốc Toản quấn chặt Ô Mã Nhi với những đường linh lợi. Ô Mã Nhi dùng đại đao đánh, đỡ chắc, kín, nặng về thế thủ, muốn nhằm sơ hở của Quốc Toản mà hạ chàng.

            Giao tranh hơn ba trăm hiệp, ánh đao chợt lóe lên, Ô Mã Nhi bấm ngựa nhảy dài, dùng miếng đà đao của Quan Vân Trường. Quốc Toản đặt ngang cây đao trước ngực, khanh khách cười . Ô Mã Nhi quay ngựa lại, bốn mắt nhìn nhau nảy lửa, Quốc Toản thét: “Tên giặc kia! Ta quyết không cho mi thoát”. Ô Mã Nhi cũng thét: “Thằng nhãi kia! Ta sẽ lấy đầu mì treo cổ ngựa”.

            Hai viên tướng lại xông lên, Ô Mã Nhi kinh ngạc trước viên tướng thiếu niên mặt non choẹt mà thông minh, can trường. Hắn giở tiếp đánh dấn mấy đường đao, vờ chém hụt. Biết mẹo của hắn, Lê như Hổ lập tự nổi trống thu quân. Quốc Toản quay ngựa. Ô Mã Nhi huơ đao làm hiệu. Kị binh hai cánh xông ra định chụp lấy Quốc Toản nhưng tuấn mã đã phóng như bay đưa chàng về trại.

            Khi giặc hùng hổ xông lên, quân ta nhất tề bắn nỏ. Người, ngựa của giặc trúng tên độc, ngã lớp nọ chồng lớp kia. Lê Như Hổ thúc trống. Quân ta xông ra. Giặc chạy, xéo lên nhau chết vô kể.

(Theo Hoàng Quốc Hải)

a. Gặp Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản làm gì?

Gợi ý:

Con đọc kĩ từ đoạn Ô Mã Nhi xuất hiện.

Lời giải:

Gặp Ô Mã Nhi, Trần Quốc Toản thúc ngựa, vút lên, huơ đao chém.

b. Trần Quốc Toản sử dụng cách đánh như thế nào?

Gợi ý:

Con đọc kĩ từ đoạn Trần Quốc Toản giao tranh với Ô Mã Nhi cho đến hết.

Lời giải:

Trần Quốc Toản linh hoạt giữa công và thủ. Ban đầu, chàng nặng về thế công, mạnh mẽ và thông minh trong từng miếng đánh với Ô Mã Nhi. Nhưng sau khi phát hiện ra âm mưa của hắn, thì bèn thu quân về, tương kế tựu kế để đánh tan quân giặc.

c. Cách đánh của Ô Mã Nhi như thế nào?

Gợi ý:

Con đọc đoạn văn thứ 3.

Lời giải:

Cách đánh của Ô Mã Nhi nặng về thế thủ.

d. Vì sao Ô Mã Nhi sử dụng cách đánh ấy?

Gợi ý:

Con đọc đoạn văn thứ 3.

Lời giải:

Vì muốn chờ Quốc Toản sơ hở để hạ chàng.

e. Câu chuyện muốn nói điều gì về Trần Quốc Toản?

Gợi ý:

Con suy nghĩ và trả lời.

Lời giải:

Trần Quốc Toản thông minh, can trường.


Câu 2. Đọc những đoạn văn sau rồi gạch dưới câu khiến có trong mỗi đoạn:

a) Nhẫn cặp chiếc hèo vào nách, bắc loa tay lên miệng, rướn cao người, hô vang động cả núi rừng:

- Đứng lại! Gặm cỏ … gặm!

(Theo Hồ Phương)

b) Bà cụ thôi nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

- Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

(Theo Thạch Lam)


Gợi ý:

Câu khiến (câu cầu khiến) dùng để nêu yêu cầu, đề nghị, mong muốn,… của người nói, người viết với người khác

Khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!) hoặc dấu chấm.

Lời giải:

Câu khiến có trong các đoạn a và b là:

a. Đứng lại! Gặm cỏ …. gặm!

b. Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!


Câu 3. Gạch dưới các từ thể hiện ý cầu khiến trong các câu khiến sau:

a) Hùng đi bơi thuyền với tớ đi!

b) Nào chúng ta cùng về nhà đi!

c) Hoa, hãy để cho các bạn ấy vào lớp đi!

Gợi ý:

Con đọc kĩ các câu để xác định. Một số từ thể hiện ý cầu khiến thường gặp trong các câu khiến như: đi, nào, hãy, đừng, chớ,..

Lời giải:

a. Hùng đi bơi thuyền với tớ đi!

b. Nào chúng ta cùng về nhà đi!

c. Hoa, hãy để cho các bạn ấy vào lớp đi!

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải