Câu 5 phần bài tập học theo SGK – Trang 65 Vở bài tập hoá 8

Giải câu 5 phần bài tập học theo sách giáo khoa – Trang 65 VBT hoá 8. Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm....

Quảng cáo

Đề bài

Có 100 g khí oxi và 100 g khí cacbon đioxit, cả 2 khí đều ở 200C và 1 atm. Biết rằng thể tích mol khí ở những điều kiện này là 24 l. Nếu trộn 2 khối lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp khí thu được có thể tích là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Công thức chuyển đổi giữa lượng chất và khối lượng: \(n = \frac{m}{M}\)

- Thể tích mol khí ở 20oC và 1 atm là 24 l nên ta có công thức: V = n.24 (l)

Lời giải chi tiết

 

\({n_{{O_2}}} = \dfrac{{{m_{{O_2}}}}}{{{M_{{O_2}}}}} = \dfrac{{100}}{{32}} = 3,125\,mol\)\( \to {V_{{O_2}}} = {n_{{O_2}}}.24 = 3,125.24 = 75\,(l)\)

\({n_{C{O_2}}} = \dfrac{{{m_{C{O_2}}}}}{{{M_{C{O_2}}}}} = \dfrac{{100}}{{44}} = \dfrac{{25}}{{11}}\,mol\)\( \to {V_{C{O_2}}} = {n_{C{O_2}}}.24 = \dfrac{{25}}{{11}}.24 = \dfrac{{600}}{{11}}\,(l)\)

\( \to {V_{hh}} = {V_{{O_2}}} + {V_{C{O_2}}}\)\( = 75 + \dfrac{{600}}{{11}} = \dfrac{{1425}}{{11}}\,(l) \approx 129,55(l)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close